Truyện Tragedy
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
Player
04:10 26/09

Player

Kaiji
21:13 20/08

Kaiji